مقاله‌ها و مصاحبه‌ها

صداوتصویرِ اندکی شادی باید که گاهِ نوروزاست

لبهء تیغِ سُنّت و گلوگاهِ کبوتران سینمای ایران،علی میرفطروس

بیداری ها و بیقراری ها(19)،علی میرفطروس

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»ودیگرهیچ!(بخش پایانی)،علی میرفطروس

درحاشیهء«فرداخیلی دیراست!»،علی میرفطروس

کولبَران کردستان:«خِضر»هائی در پیِ«چشمهء آب حیات»،علی میرفطروس

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»ودیگرهیچ!،علی میرفطروس

مرتضی ثاقب فر،ستارهء ثاقبِ آسمانِ ایرانشناسی،علی میرفطروس

فردا،خیلی دیراست!،علی میرفطروس

بیداری ها بیقراری ها(15)،علی میرفطروس

بادکترغلامحسین ساعدی،علی میرفطروس

خلیل ملکی وتراژدیِ روشنفکران تنها!،علی میرفطروس

نگاهی به«جامعهء باز و دشمنان آن»،علی میرفطروس

بیداری ها و بیقراری ها(12)،علی میرفطروس

سایه سارِعرفان وادبیّات ایران،علی میرفطروس

آئینهء زوال وانحطاط ایران!،علی میرفطروس

ایران درّودی:عارفی درمکاشفهء رنگ ها،علی میرفطروس

کشتارزندانیان سیاسی سال 67 :مسئله ای ملّی وبین المللی!،علی میرفطروس

بیداری ها وبیقراری ها(7)،علی میرفطروس

«خط سوم»و رازورمز«28مرداد32»،علی میرفطروس

از«اردیبهشتِ دوزخی»تا«مرداد ماهِ خاموش»!،علی میرفطروس

بیداری ها وبیقراری ها(6)،علی میرفطروس

بیداری ها وبیقراری ها(5)،علی میرفطروس

سیّدضیاء:سیاستمدارِ نفرین شده!،علی میرفطروس

 دستنوشته ها نمی سوزند!،علی میرفطروس

بیداری ها وبیقراری ها(4)،علی میرفطروس

بیداری ها وبیقراری ها(3)،علی میرفطروس

بيداری ها و بیقراری ها(2)،علی میرفطروس

دشواری های تاریخنویسی درایران معاصر،«فرش بهارستان»وسرنوشتِ امروزِایران:علی میرفطروس

«سنگ خارای ایران» و راز ِبقای یک ملّت!،علی میرفطروس

  دکترمظفربقائی:قربانیِ«حمّام فینِ»حزب توده!(2)،علی میرفطروس

The 1953 ‘Coup d’etat’ in Iran and Mosaddeq’s Alternative Plan

28مرداد32 و«پرسش های بی پاسخ درسال های استثنائی»!،علی میرفطروس

دکترمظفربقائی:قربانیِ«حمّام فینِ»حزب توده!(1)،علی میرفطروس

گفتگوی علیرضامیبُدی با علی میرفطروس به مناسبت نوروز‎

نگاهی تازه به«انقلاب اسلامی»،بخش سوم،علی میرفطروس

نگاهی تازه به«انقلاب اسلامی»،بخش دوم،علی میرفطروس

نگاهی تازه به«انقلاب اسلامی»،بخش نخست،علی میرفطروس

قیام 30تیر1331،مصدّق وقوام السلطنه

دکترمحمّدمصدّق ومحمّدعلی فروغی:دو روِش ومنِش ِ سیاست ورزی درایران معاصر،علی میرفطروس

نقش و نقشهء دکترمصدّق در روز 28مرداد،علی میرفطروس

دکترمحمّدمصدّق؛ فصل ناتمام

درکِ ملّی از تاريخ،علی میرفطروس

برخی خصلت‌ها و خُلقيـّات دكتر مصدّق

… كه عشق، آسان نمود اوّل،ولي افتاد مشكل‌ها!

ملّی شدن صنعت نفت

ترور مقدّس!

غوغای نفت!

پیشینه،زمینه و هدف بحث(2)

پیشینه،زمینه و هدف بحث(1)

دیباچه

پیشگفتارچاپ سوّم

چاپ پنجم کتاب«دکترمحمّدمصدّق؛آسیب شناسی یک شکست»در اینترنت

انديشه های صائب در شعرهای «صائب» بخش نخست

يادِ دوست،به ياد دکتر غفّار حسينی،علی ميرفطروس

جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(3)،علی میرفطروس

جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(2)،علی میرفطروس

جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(1)،علی میرفطروس

درپاسخ به مهشیدامیرشاهی،علی میرفطروس

مدیرمسئول اسنادسازمان سیا:هیچ سندی،«تازه»نیست!،علی میرفطروس

سخنی بانویسندهء طنّاز،مهشیدامیرشاهی،علی میرفطروس

«اسنادتازهء سازمان سیا»:یک دروغ تازه!، علی میرفطروس

بيداری ها و بیقراری ها(1)،علی میرفطروس

کودتای شیلی وشجاعت اخلاقی روشنفکران،علی میرفطروس

نکاتی دربارهء دوران رضاشاه ،علی میرفطروس

دربارهءفیلم مستند ِ«رضاشاه»

28مرداد32وسقوط آسان ِ دولت مصدّق،چرا؟،علی میرفطروس

نکته‌ها و ناگفته‌هایی درباره‌ء ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش پایانی) علی میرفطروس

افسانه‌ها در مَحَك ِتاريخ، فرو مي‌ريزند!(علي ميرفطروس)

تأمّلاتی دربارهء جنبش مشروطيـّت،علی میرفطروس

جُغدِ جنگ:سرودی در ستایش صلح،علی میرفطروس

ياد ِ دوست،به ياد دکتر غفّار حسينی،علی ميرفطروس

اندکی شادی بايد/ که گاه ِ نوروز است

Letter to Sen. Lindsey Graham

دكترخانلری؛قافله سالار«سخن»،علی ميرفطروس

انديشه های صائب در شعرهای «صائب» بخش سوم

انديشه های صائب در شعرهای «صائب» بخش دوم

«زبان پریشی» در شعر مهاجرت( على میرفطروس )

* نگاهى دیگر به«۲۸مرداد۳۲»( على میرفطروس )

حکومت رضاشاه و «دستِ انگلیسی ها»!

انديشه های صائب در شعرهای «صائب» بخش نخست

تاریخ ایران، تاریخ دردناک گُسست ها و انقطاع های متعدد است

«٢٨ مرداد ٣٢» و بلندای پروازِ حقيقت

اين گذشتهء پراشتباه و بی‌افتخار، بايد همۀ ما را فروتن کند،علی میرفطروس

مدرنيته: بايست ها و بن بست هاىپيدايش آن در ايران (بخش اول)

مدرنيته: بايست ها و بن بست هاى پيدايش آن در ايران (بخش دوم)

تاريخ افسانه ای يا افسانه های تاريخی!؟*

بالهء ملّی ايران

برخى منظره ها و مناظره هاى فكرى در ايران امروز

از "روشنفكرى دينی" به آزادى و دمكراسى راه نيست! (بخش اول)

وظيفهء روشنفكر "فرهنگسازى" است نه "سياست بازى"! (بخش دوم)

ما ملّتی هستيم كه "آينده" را فدای "گذشته ناشاد" می كنيم! (بخش سوم)

در حمايت از برگزاری رفراندوم:ظرافت ها و ظرفيـّت های يک طرح،علی میرفطروس

جنبش رفراندوم،«ارکستر بزرگ ملّی» است!

تاريخ افسانه ای؟ يا افسانه های تاريخی!؟*،علی میرفطروس