مقاله‌ها و مصاحبه‌ها

ياد ِ دوست،به ياد دکتر غفّار حسينی،علی ميرفطروس

جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(3)،علی میرفطروس

جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(2)،علی میرفطروس

جایگاه سیاسی- نظامی حزب توده وسقوط دولت مصدّق(1)،علی میرفطروس

درپاسخ به مهشیدامیرشاهی،علی میرفطروس

مدیرمسئول اسنادسازمان سیا:هیچ سندی،«تازه»نیست!،علی میرفطروس

سخنی بانویسندهء طنّاز،مهشیدامیرشاهی،علی میرفطروس

«اسنادتازهء سازمان سیا»:یک دروغ تازه!، علی میرفطروس

رویداد28مرداد32 وکودتای شیلی،علی میرفطروس

نکاتی دربارهء دوران رضاشاه ،علی میرفطروس

دربارهءفیلم مستند ِ«رضاشاه»

28مرداد32وسقوط آسان ِ دولت مصدّق،چرا؟،علی میرفطروس

نکته‌ها و ناگفته‌هایی درباره‌ء ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش پایانی) علی میرفطروس

پیشگفتار

افسانه‌ها در مَحَك ِتاريخ، فرو مي‌ريزند!(علي ميرفطروس)

ملاحظاتی دربارهء جنبش سبز،( بخش دوم) علی میرفطروس

جنبش سبز و پرچم مظلوم! علی میرفطروس

تأمّلاتی دربارهء جنبش مشروطيـّت،علی میرفطروس

ملاحظاتی دربارهء جنبش سبز(بخش نخست)،علی میرفطروس

«انقلاب اسلامی»:داس ها،یاس ها وهراس ها،علی میرفطروس

جُغد ِجنگ: سرودی در ستایش صلح، علی میرفطروس

ديباچهء کتاب«دکترمحمّدمصدّق،آسیب شناسی یک شکست»،علی میرفطروس

درستایش آزادی اندیشه ونکوهش ِسرکوبگران آن!،علی میرفطروس

دربارهء اطلاعیّه مندرج در«روزنامهء انقلاب اسلامی ِ»آقای بنی صدر،علی میرفطروس

«بودن»؟ یا «نبودن» ِ جمهوری اسلامی؟ مسئله این است!،علی میرفطروس

چرا حملهء نظامی به رژیم ؟،علی میرفطروس

اندکی شادی بايد/ که گاه ِ نوروز است

«انقلاب اسلامی ایــران»: بازخوانی يک روايت (۱)، علی ميرفطروس

«انقلاب اسلامی ايــران»: بازخوانی يک روايت (۲)، علی ميرفطروس

«انقلاب اسلامی ایــران»: باز خوانی يک روايت (٣)، علی ميرفطروس

دكترخانلری؛قافله سالار«سخن»،علی ميرفطروس

انديشه های صائب در شعرهای «صائب» بخش سوم

انديشه های صائب در شعرهای «صائب» بخش دوم

«زبان پریشی» در شعر مهاجرت( على میرفطروس )

* نگاهى دیگر به«۲۸مرداد۳۲»( على میرفطروس )

حکومت رضاشاه و «دستِ انگلیسی ها»!

انديشه های صائب در شعرهای «صائب» بخش نخست

١١ سپتامبر : ريشه ها، بازانديشی ها و رهائی ملّی ما

تاریخ ایران، تاریخ دردناک گُسست ها و انقطاع های متعدد است

«٢٨ مرداد ٣٢» و بلندای پروازِ حقيقت

جنبش رفراندوم، «ارکستر بزرگ ملّی» است!

اين گذشته پراشتباه و بی‌افتخار، بايد همۀ ما را فروتن کند (مصاحبه با نشريۀ نيمروز)

مدرنيته: بايست ها و بن بست هاىپيدايش آن در ايران (بخش اول)

مدرنيته: بايست ها و بن بست هاى پيدايش آن در ايران (بخش دوم)

تاريخ افسانه ای يا افسانه های تاريخی!؟*

بالهء ملّی ايران

تاريخ ، آگاهی ملّی ، ايدئولوژی و انقلاب اسلامی

برخى منظره ها و مناظره هاى فكرى در ايران امروز

از "روشنفكرى دينی" به آزادى و دمكراسى راه نيست! (بخش اول)

وظيفهء روشنفكر "فرهنگسازى" است نه "سياست بازى"! (بخش دوم)

ما ملّتی هستيم كه "آينده" را فدای "گذشته ناشاد" می كنيم! (بخش سوم)

سخنی با دوست(بادکتر جلیل دوستخواه)

نامه اى به سناتور لیندسی گراهام ،سناتورجمهوريخواه آمريكا

در حاشيهء «نامهء سرگشاده به مردم آمريکا»