Print This Post Print This Post
تازه‌ها


کودتای شیلی وشجاعت اخلاقی روشنفکران،علی میرفطروس

 

سال ها پیش(درسال1997؟) درکانال 2  تلوبزیون فرانسه، دربرنامهء معروف «برنارد پی وو»(«Bernard Pivot) بنام«آپاستروف»،عده ای ازروشنفکران شیلیائی (که درجریان کودتای پینوشه وسرنگونی حکومت آلنده،سال ها درزندان یا درتبعیدبسربرده بودند)به مسائلی اشاره کردندکه برای مابایدبسیارآموزنده باشد.آنهابافروتنی وشجاعت اخلاقی،وجودنوعی«جنون انقلابی»دربین نیروهای چپِ شیلی راازعوامل اساسی کودتای پینوشه دانستند.

                         شیلی

 «اِرنِستو اوتونه» و «سِرجیو مونیوز»،دوچهرهء برجستهء سازمان جوانان حزب کمونیست شیلی درزمان«آلنده»، اخیراً درکتاب    Après la révolution: Rêver en gardant les pieds sur terre ،«بعدازانقلاب،رویاپروَری باپاهائی استواربرزمین»(واقعیّت)را توصیه  می کنند.بنظرآنان:

انقلاب سوسیالیستی،افسانهٔ خطرناکی ست که اگر پیروزشود،دیوِ استبداد راحاکم می کند،و در صورت شکست،راهگشای تروریسم خواهدبود».

این دوچهرهء سرشناس حزب کمونیست شیلی،ضمن اشاره به اشتباهات نیروهای هوادارآلنده،می نویسند:

   -«ما از اعتراف به اشتباهات خود  هراسی نداریم….ما می خواهیم از خطاهای خودکه منجر به کودتای پینوشه گردید، پندبگیریم».

«ریکاردو لاگوس»(ازرهبران سوسیالیست که درمارس2000 رئیس جمهورشیلی شد)کودتا را  بهای سنگینی می داند که آلنده و حامیانش بخاطر«شجاعت شان در رؤیاپروری» پرداختند.بنظر«لاگوس»:«اشتباه اصلی آلنده این بود که باتوسل به زورواجبار،می خواست تغییراتی ایجاد کند سریعتر از آنچه که بسیاری از مردم شیلی می توانستندآنرا هضم  کنند…حکومت نظامیان درشیلی،ونیز،تغییروتحوّلات جهانی،به حزب سوسیالیست شیلی آموخته است تادرارزیابیِ وقایع گذشته،متواضع وفروتن باشد».

گفتنی است که درنخستین روزهای کودتای پینوشه،بیش از 3000تن دراستادیوم ورزشیِ«سانتیاگو»ومکان های دیگر شکنجه واعدام شدند وصدها هزار تن نیزشکنجه وزندانی یامجبوربه جلای وطن گردیدند،بااینحال،«اریک اشناک»،ازرهبران حزب سوسیالیست آلنده،پس ازبازگشت ازتبعید به شیلی،تاکیدمی کند:

 «در بحرانی که ما از آن آسیب فراوان دیدیم،حزب مانیز ازبازیگران اصلی بوده و از این بابت، پوزشی به میهن خود بدهکاریم».

بدین ترتیب:روشنفکران ورهبران سیاسی شیلی باتواضع و شجاعت اخلاقی،ضمن ارزیابی تازه ازگذشتهء ناشادخود،آن را پُلی برای رسیدن به آینده ای بهترساخته اند،درحالیکه بسیاری ازروشنفکران ورهبران سیاسی ما، در«کربلای 28مرداد»،هنوزاز جمجمهء مردگان«الهام» می گیرند و از شجاعت اخلاقی،فروتنی،انصاف وآشتی ملّی  غافل اند ولذا آینده را قربانی گذشته می سازند،«انقلاب شکوهمنداسلامیِ سال57 »درواقع،محصول یانتیجهءچنین رویکردی بوده است.

 روشنفکران ورهبران سیاسی شیلی با تبدیل کردن«گذشته» به« تاریخ» به ما می آموزندکه داشتنِ انصاف، فروتنی وتفاهم ملّی دربارهء شخصیّت های سیاسی و رویدادهای مهم تاریخی،زمینه ای است برای تقویت جامعهء مدنی.بنابراین:برای رسیدن به آزادی،دموکراسی وجامعهء مدنی،بایدخودرااز«زندان تاریخ»آزادکرد.

فرستادن این مطلب برای دیگران