Print This Post Print This Post
تازه‌ها


بیداری ها وبیقراری ها(3)،علی میرفطروس

 

 

ملینامرکوری وشیرین عبادی

24خرداد1395=13ژوئن2016

یادداشت قبلی من دربارهء «حسن روحانی وتقاضای انجام رفراندوم» موردبحث بسیاری ازدوستان قرارگرفته است.

   من فکرمی کنم که  بسیاری ازرهبران سیاسی ما-پس ازسرکوب خونین جنبش سبز-ازمحدودیّت ها ،ممکنات و توقّعات مردم ما- درداخل کشور-بی خبرند وبهمین جهت،سال های سال است که بامنشورهای پُرشور-دریک «دُورباطل»-به دُورِخودشان می چرخندوبحث های شان،بیشتر،«ذکرمصیبت ِ صحرای کربلا»است.

 درسال های 1967-1974،هنرمندبرجستهء یونانی«ملینا مرکوری» بامبارزات پیگیروسفرهای متعدّدبه کشورهای مختلف جهان،ضمن جلب نظر دولت های جهانی،دریک کارزارِمبارزاتیِ متحدومتشکل توانست یونان را ازچنگ دیکتاتوری سرهنگ ها آزادکند.

مرکوری2

حال،سئوآل اینست که ما -بااینهمه هنرمند وحقوقدان جهانی- چرانتوانسته ایم کاری کنیم؟و اصلاً فلسفهء وجودی کسانی مانند خانم شیرین عبادی(برندهء جایزهء صلح نوبل)چیست؟و درحالیکه مردم ما سال ها است برای برگزاری یک مهمانی ساده ،یک اعتراض صنفی وکارگری ،شلاق ها می خورند،انتشارِ هرازگاهیِ گزارشی دربارهء این یاآن زندانی سیاسی   چه دردی را دوامی کند؟

عبادی ونوبل

75میلیون ایرانی درزندان بزرگی بنام ایران   اسیرو زندانی هستند،چرااین «دلواپسان حقوق بشر»،دراقدامی هماهنگ و متشکل وجهانی،برای انجام یک همه پرسی آزادودموکراتیک(زیرنظرسازمان های بین المللی)اقدامی نمی کنندتاجهانیان بدانندکه آیامردم ایران- اصلاً-«حکومت آیات عظام» را می خواهند؟یانه؟

 حالا که صحبت ازیونان و ملینامرکوری شد،یادم است که سال ها پیش درملاقات بایکی ازرهبران شاخص اُپوزیسیون به وی گفته بودم:

-می دانیدکه پس ازسقوط دیکتاتوری سرهنگ ها دریونان،چه شعاری بیش ازهمه ،دیوارهای آتن ودیگرشهرهای یونان را پُرکرده بود؟

گفت:نه!

گفتم ،این شعار:

وقتی یونان درآتشِ دیکتاتوری سرهنگ ها می سوخت،اعلیحضرت کنستانتین دوم،کجابودند؟وچه می کردند؟

 

حدیث بردارکردن ِ«حلّاج»دربازارکتاب

23آبان1390=14نوامبر2011

ایکاش که جای آرمیدن بودی

یااین ره دور را رسیدن بودی

  این روزها،این شعرخیّام را زمزمه می کنم.برای چندمین باردراین سال ها،یادداشت های مربوط به کتاب«حلّاج»را روی میزگذاشته ام.نمی دانم که«جای آرمیدن»یاآن«راحتِ جان»کِی می رسد تا من دوباره بنشینم و این«ورق پاره های جوانی»را سروسامان دهم؟،بقول دلکش:

-«آتشی زکاروان به جامانده!»…

  حسین بن منصور حلّاج را درمنطقه ای بنام«باب الطاق»به دارکشیدند،بازاری پُرجمعیّت که ازمراکزمعروف کتابفروشان و صحّافانِِ بغدادبود.حالا«مهدی…»زنگ زده که:چه نسشتی دلِ غافل!؟فکری به حال کتابهایت بکن!،در«شهرفرشتگان»(لوس آنجلس)این کتاب ها را فراوان چاپ و تکثیر می کنندوباقیمتی گزاف  می فروشند.

گفتم:من هم شنیده ام.ظاهراً«دولتِ ما به ملّتِِ ما میره وملّتِ ما به دولتِ ما!»…

سال ها پیش باپیگیری های یکی ازدوستان در«انجمن فرهنگی نیما»( لوس آنجلس)، وقتی یکی ازاین«ناشران تاجر» یا«تاجران ناشر»را شناسائی کردیم،گفت:

-بله! ما 5هزارنسخه ازکتاب حلاج را چاپ کرده ایم ولی درآمدش را برای مبارزان کردستان فرستاده ایم…

گفتم:عجب ملّت شهیدپروری هستیم ما!

                                                     ****

          اسناد«بی بی سی»دربارهء آیت الله خمینی

22خرداد1395=11ژوئن2016

    انتشاراسناد بی بی سی دربارهء مکاتبات آیت الله خمینی با کندی وخصوصاً جیمی کارتر،یک باردیگرموضوع  چرائی سقوط محمدرضاشاه وچگونگی به قدرت رسیدن آیت الله خمینی را  در معرض دید وداوری همگان قرارداده است.جدا ازرسانه های جمهوری اسلامی،برخی از«قهرمانان انقلاب شکوهمنداسلامی»(ماننددکترابراهیم یزدی)نیزدرمطالبی،ماهیت این  اسناد را موردانکاروتکذیب قرارداده وآنها را«کوششی برای تخریب چهرهء مبارزاتی آیت الله خمینی»دانسته اند.

 ایکاش این آقایان به دعوت بی بی سی «لبیک»می گفتندتادریک بحث اقناعی ومستند،کمّ وکَیف این اسنادوزمینه ها وزمانه های نگارش آنهارا موردبحث وبررسی قرارمی دادند…امّا همین اسنادِ بی بی سی- روشن می کنندکه سرنگون کردن شاه،سال هاپیش ازسال 57 (اززمان کندی) کلیدخورده بود.زنده یادخلیل ملکی نیزدرنامه های خوددرهمان سال ها(ازجمله درنامهء 29دسامبر1963=8دیماه 1342)تاکیدمی کندکه درآن سال ها آمریکا- «بازور و فشار سعی کردکه جبههء ملّی را جانشین رژیم شاه کند»،ولی رهبران ومسئولان جبههء ملّی«درسنگرِ راحتِ منفی بافی  موضع گرفتند».(نامهء اسفند1341=مارس 1963،خطاب  به دکترمصدّق).

    کندی درنوامبر1963=آذرماه1342 به قتل رسید ولی طرح تغییررژیم شاه به جانشینان دموکرات وی-خصوصاً به جیمی کارتر-رسید،طرحی که شاه در5بهمن ماه سال 49  نسبت به آن هشدارداده بود.

اخطارشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  درهرحال، فکرمی کنم اسناد«بی بی سی»برخی ازنظرات مرا- دربارهء«کودتای انقلابی علیه شاه»- مورد تائیدقرارمی دهند،طرحی که-بعدها- دربارهء «انقلاب مردم لیبی»!!وسرنگون کردن معمّرقذافی نیز  عملی و اجراءشد.بنابراین،برای اثبات زوایای دیگراین ماجرا بایدمنتظرِ آزادسازی وانتشاراسناددیگربود.بقول شاعر:

باش تا صبح دولتت  بدَمد!

این هنوز ازنتایج سَحَراست

****

             

فرستادن این مطلب برای دیگران