Print This Post Print This Post
تازه‌ها


اندکی شادی بايد/ که گاه ِ نوروز است

حملهء اعراب به ایران

در تواريخ سيستان آمده است:
وقتی که سپاهيان«قُتيبه»(سردارعرب)،سيستان را به خاک و خون کشيدند،مردی چنگ‌نواز،در کوی و برزنِ شهر – که غرق خون و آتش بود-از کشتارها وجنايات «قُتيبه» قصّه‌ها می‌گفت و اشکِ خونين از ديدگان آنانی که بازمانده بودند،جاری می‌ساخت و خود نيز،خون می‌گريست… و آنگاه، بر چنگ می‌نواخت و می‌خواند:

چنگ نواز سیستانی

 

 

 

با اين‌همه غم
در خانهء دل
اندکی شادی بايد
که گاهِ نوروز است

اندکی شادی بايد/ که گاه ِ نوروز است». 

 

 

 

 

 

 

به نقل از کتاب « ديدگاه ها» ،علی ميرفطروس، ۱۹۹۳،صص ۳۲-۳۳

فرستادن این مطلب برای دیگران