Print This Post Print This Post
شعر


آخرين شعر،علی میرفطروس

  اشاره:

«آخرین شعر»،واپسین سرودهء شاعراست که 5ماه پیش از«انقلاب اسلامی»(پس ازآتش زدن«سینمارکس آبادان»بدست عوامل متعصّب اسلامی در28مرداد57)سروده شده و درآن،به خطرِ حاکمیّت«تازی ها» و «نازی ها»هشدار داده شده بود.

                                             حملهء اعراب به ایران

ـ « نه !

مرگ است این

که به هیأت قِدّیسان

برشطِّ شاد باورِ مردم

پارو کشیده است . . . »

این را خروس های روشنِ بیداری

ـ خون کاکُلانِ شعله ور عشق

گفتند

ـ « نه !

این ،

منشورهای منتشرِ آفتاب نیست

کتیبهء کهنهء تاریکی ست ـ

که ترس و

تازیانه و

تسلیم را

تفسیر می کند.

آوازهای سبزِ چکاوک نیست

این زوزه های پوزهء «تازی ها»ست

کزفصل های کتابسوزان

وزشهرهای تهاجم و تاراج

می آیند . »

این را سرودهای سوخته

در باران

می گویند.

* * *

خلیفه!

خلیفه!

خلیفه!

چشم و چراغ تو روشن باد !

اَخلافِ لاف تو

ـ اینک ـ

در خرقه های توبه و تزویر

با مُشتی از استدلال های لال

« حلاّج » دیگری را

بردار می برند

خلیفه!

خلیفه!

چشم و چراغ تو روشن باد ! !

* * *

در عُمقِ این فریب مُسلّم

درگردبادِ دین و دغا

      بايد

ازشعله و

شقایق و

شمشیر

رنگین کمانی   برافرازم . . .

مرداد ماه ١٣۵٧ تهران

شنیدن این شعر باصدای شاعر                             

 نمایش تازه این شعر باصدای شاعر
 
فرستادن این مطلب برای دیگران