Print This Post Print This Post
شعر


حماسـهء بابک

                          دژ بابک

 

 

 

 

 

    

جمهور  ١

ايستاده گرانسنگ

براوج پُر صلابتِ دشوار

 (  بر صخره های سُترک کَليبر  )

 جمهور

            انديشناک ميهن مغلوب است . . .

                               * *

 ازبيشه های روشن انديشه ام

اينک

پلنگ خاطره ای

ميکشدغریو :

بغداد

در بادهای تيرهء بيداد

درقصرها

شکفته گلِ سرخ جام ها

بانگ بلندِ خنده و نوشانوش

پل بسته برسکوت سياه شهر

وشهر

      درخيل خواب و

خوف . . .

دردور دست

ـ امّا ـ

هيأت مردی

چون مشعلی فروزان

خوابِ بلندِ اين فلاتِ سَتَروَن را

آشفته می کند

مردی که قلب منقلبش

قلب ميهن است

مردی که چلچراغ روشن چشمش

چراغ خلق :

ـ دشمن چه فتنه های غريبی دارد

به زير سر؟

افشين

چه نقشه های پليدی دارد

درون دل؟

آيا کدام مرد حرامی ؟

آيا کدام مرد حرامی ؟

اينگونه کرد پريشان

گونه های ملت من را ؟

آيا کدام مرد حرامی ؟

آيا کدام . . . »

 

 با بک  درون قلعهء جمهور 

       انديشناک ميهن مغلوب است . . .

تهران ١٣٥٤

1-قلعهء جمهور(بذّ)قلعه وستادمبارزاتی بابک خرمدین      

فرستادن این مطلب برای دیگران