Print This Post Print This Post
تازه‌ها


مدیا کاشیگر،کاشیگرِترجمه های زیبا درگذشت!

مدیا کاشیگر یکی ازمترجمان برجستهء ادبیّات معاصردر روز ۷ مرداد/ ۲۹ ژوئیه در سن ۶۱ سالگی درگذشت.

اودرحیات ادبی خودبیش از20 اثرازنامداران ادبیّات جهان  ترجمه ومنتشرکرده بود،ازجمله،آثاری ازفرناندو آربال، آلبر کامو، آنتوان دو سنت اگزوپری،اوژن یونسکو ،پل ریکور،و…اماترجمهء کاشیگراز شعر بلند«ابر شلوارپوش» اثر ولادیمیر مایاکوفسکی،اورا به اوج شهرت رسانده بود.او به خوبی دغدغه‌ها و شرایط سخت یک مترجم حرفه‌ای در ایران را درک می‌کرد و آن را «فرایندی بس جان فرسا»می‌نامید.دربارهء مسئولیّت مترجم،اومعتقدبود:

-«مترجم مانند ارتش اشغالگر است! همانطور که ارتش اشغالگر مسئول جان، مال و امنیّت سرزمین اشغال‌شده است، مترجم نیز مسئول امنیّت و جان و تک ‌تک کلمات متنی است که به ترجمه آن دست می‌زند».

درعرصهء داستان نویسی نیز«وسوسه و خاطره‌ای فراموش شده از فردا» ازاو منتشرشده بود.کاشیگر با نوشتن رمان «وقتی مینا از خواب بیدار شد» جایزه شورای کتاب کودک را نصیب خودکرده بود.

درسال های اخیر،یکی ازدغدغهء اصلی او کتابخوانی و ایجادیک« نهضت کتابخوانی درایران» بود،ازاین رو،او به ایجادجوایزادبی«یلدا»و«روزی روزگاری»پرداخت که موردتوجهء نویسندگان و شاعران قرارگرفت.

مدیاکاشیگر اهل جنجال های روزنامه ای نبود و باوجودشرایط نانجیب اجتماعی و بدبینی های تلخ به زندگی،شادمانه و شادخوارانه می زیست آنچنانکه در رثای دوست نزدیک خود،مصطفی اسلامیّه،گفته بود:

اگر قرار است وارثِ خوبی باشیم باید دو چیز را یاد بگیریم: اول آن‌که همیشه شاد باشیم و دوم: هیچ‌گاه قلم را زمین نگذاریم!».

فرستادن این مطلب برای دیگران