Print This Post Print This Post
تازه‌ها


مدیرمسئول اسنادسازمان سیا:هیچ سندی،«تازه»نیست!،علی میرفطروس

*مالکوم برن»(مدیرمسئول انتشاراسنادسازمان سیا):«همانطورکه درمقدّمهء موجود در وبسایت نوشته شده،کشف تازه ای دراین اسناد وجودندارد».

*«مالکوم برن»:«بریتانیائی هادر بارهء 28مرداد32 «سکوت محض» کرده اند.

                                                          * * *

در شصتمین سالگردسقوط آسان وحیرت انگیزدولت دکترمصدّق،غوغای برخی رسانه های فارسی زبان دربارهء انتشار«اسنادتازهء سازمان سیا واعتراف آن سازمان به  دست داشتن درسقوط دولت دکترمصدّق»،بحث های تازه ای را درمیان ایرانیان علاقمندبه سرنوشت میهن دامن زدوباعث «بگومگو»های فراوانی در میان مخالفان وموافقان گردید. به نقل از«بی بی سی»:

-«با گذشت ۶۰ سال از سرنگونی دولت محمد مصدق به دست ارتش، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، سیا، با خارج کردن اسنادی از طبقه‌بندی محرمانه به نقش خود در این کودتا اعتراف کرد.پیش از این،بحث‌های زیادی درباره نقش آمریکا و بریتانیا در طراحی و حمایت از این کودتا صورت گرفته بوده، اما این اولین بار است که سیا اذعان می‌کند در کودتا علیه مصدق دست داشته است».

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/08/130819_l45_cia_coup_role.shtm

درهمین گزارش به تیترِ اغراق آمیزِ«دستورشاه برای کودتا»!!برخوردمی کنیم که درمتن منتشرشدهء«اسنادسازمان سیا» وجودندارد!(ظاهراًاین تیترپس ازچندروزازصفحهء مذکورحذف شده است!).

نگارنده دراولین روزهای این غوغای  سئوآل انگیزطی مقاله ای روشنگر،وجوداین«اسنادتازه»را-اساساً- انکارکرده است:

                                     http://mirfetros.com/fa/?p=6175

اینک مدیرمسئول انتشاراین اسناد،مالکوم برن(Malcolm Byrne)درگفتگو با تلویزیون معروف وپُربینندهء «من وتو»،شخصاً،تازه بودن این اسنادرا –قویاً-تکذیب کرده وبدین ترتیب، ادعای نگارنده درمقالهء«اسنادتازهء سازمان سیا:یک دروغ تازه!» راتأئید نموده  است.«مالکوم برن»،مدیرتحقیق آرشیو امنیّت ملی آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن، یکی ازپژوهشگران صاحب نام ِ تاریخ معاصرایران است که مقالات وکتاب های متعدّدی دربارهء  نفت وسقوط دولت مصدّق منتشرکرده است.گفتنی است که آنچه را که  دراین اسنادبنام«کرمیت روزولت»وبنام«اسنادتازه» نام برده شده،قبلاً درکتاب«ضدکودتا»ی روزولت  منتشرشده بودوبقول «مالکوم برن» :

-«همانطورکه درمقدّمهء موجود در وبسایت نوشته شده،کشف تازه ای دراین اسنادوجودندارد».

                     http://www.manoto1.com/videos/asnadsia/vid3901

  سازمان سیا:رابطهء دکترحسین فاطمی با انگلیسی ها!

دراین  برنامه-امّا-به «اسنادنخوانده» ای اشاره شده که گویا کمترموردتوجه قرارگرفته اند،ازجمله سندی دربارهء دکترحسین فاطمی وارتباط وی با انگلیسی ها:

-«امّادرهمین جزوه به مطالب جالب وبااهمیّتی برخوردمی کنیم که کمترموردتوجهءجرایدومطبوعات وحتّی رسانه های فارسی زبان  قرارگرفته،ازجمله:درصفحهء 10 ،بخش 2،پاورقی ئی وجودداردکه درآن ازشک وتردیدآمریکائی هانسبت به دکترفاطمی،وزیرخارجهءدکترمصدّق وارتباط اوباانگلیسی ها  خبرمی دهد.دراین پاورقی نوشته شده که اجازهء خروج[اسدالله]رشیدیان واجازهء بازگشت او توسط وزیرامورخارجهء خود ِدکترمصدّق،یعنی دکترحسین فاطمی،صادرشده .این نکته برای سازمان سیا نشانهء این بودکه حسین فاطمی درمواردی باسازمان جاسوسی انگلستان تماس داشته است».

  

  متاسفانه این سندنیز«تازه» نیست،بلکه عین آن درگزارش «ویلبر»درسال 2000منتشرشده بود. محمّدعلی موحـّد در بررسی گزارش ويلبر، زير عنوان «فاطمی‌و علامت سئوال»، می‌نويسد:

«مطلب قابل تأملِ ديگر در «تاريخچــهء عمليـّات سيا»، زيرنويس،راجع به دكتر حسين فاطمی‌است. ما در شرح زمينه‌سازی‌ها برای كودتا آورده بوديم: «قرار شد يك نفر از سازمان اطلاعات انگليس و يكي ديگر از سيا به ديدنِ خواهر شاه، اشرف ـ كه در فرانسه بود ـ برَوَد و او را به تهران بفرستند تا برادر [شاه] را از رسمـّيت و اعتبار كامل اقدامات [كرميت] روزولت مطمئن سازد»…چنين پيش‌بيني شده بود كه اسدالله رشيديان به فرانسه برود و در ديداری از اشرف، ترتيب ملاقات او را با مأموران بريتانيا و آمريكا بدهد. امّا گرفتن اجازهء خروج از كشور [براي رشيديان] در آن روزها كارِ آسانی نبود. اين مشكل را دكتر حسين فاطمی‌ وزير امور خارجــة دكتر مصدّق حـّل كرد و خود، اجازهء خروج و رواديد ِ ورود رشيديان را در اختيار او گذاشت. گزارشگر سيا پس از اين حكايت، در زيرنويس اضافه می‌كند كه حسين فاطمی‌در نزدِ سيا به عنوان عضوی مشكوك شناخته می‌شد كه گاه و بی‌گاه آمادهء تماس با انگليسی‌ها بود و دلش مي‌خواست در صورت سقوط مصدّق، جايگاهی در ميان مخالفان او و هواخواهان بريتانيا داشته باشد. زيرنويسِ سيا تأكيد می‌كند كه حسين فاطمی، رشيديان را می‌شناخت و می‌دانست كه او عامل انگليسی‌هاست… اين البتـّه، نكتــهء درخور ِ تأمـّلی است. برادران رشيديان به اتفاق سرلشكر حجازی در مهرماه 1331 به اتـّهام توطئــهء كودتا دستگير شدند و درست در همان ايـّام بود كه دكتر حسين فاطمی از سفری كه برای معالجه در اروپا داشت به ايران بازگشته و به وزارت خارجه منصوب شده بود».(خواب آشفتهء نفت،ج2،صص967-968)

                                                                       * * *

«مالکوم برن»(مدیرمسئول انتشاراسنادسازمان سیا)درگفتگوباتلویزیون«من وتو»تاکیدمی کند:

-«بریتانیائی هادراین باره[28مرداد32]هنوزسکوت محض کرده اند».                 

 بنابراین:اگرروزی دولت انگلیس از«سکوت محض»بیرون آیدو آرشیو سازمان اطلاعاتی انگلستان آزادشودو دراختیارپژوهشگران قرارگیرد،بی شک،رازهای ناگفتهء  بسیاری دربارهء 28مرداد32 وعوامل آن  آشکارخواهدشد.تاآن زمان،امّا،لازم است که نسبت به این رویدادسرنوشت سازِ تاریخ معاصرایران با نسبیّت گرائی،انصاف و تواضع، قضاوت کنیم و از«حُکم های حتمی وقطعی»پرهیزنمائیم.

 

فرستادن این مطلب برای دیگران