Print This Post Print This Post
تازه‌ها


دکترمظفربقائی:قربانیِ«حمّام فینِ»حزب توده!(1)،علی میرفطروس

بازخوانی یک روایت

 

چکیدۀ بخش نخست:

*بخاطرعدم تدوین آگاهی های تاریخی یافقدان تمرکزتجربه های سیاسی، درجامعۀ ماهنوزمرزبین «قهرمان» و«ضدقهرمان» و«قدّیس» و«ابلیس» بسیارلغزان وسیّال است.

*دکترمظفربقائی ازنخستین قربانیان «ترورشخصیّت» درتاریخ معاصرایران است که بسان خلیل ملکی در«حمّام فینِ حزب توده» رگ زده شد.

*باانشعاب ازحزب توده،خلیل ملکی وبرخی ازیاران او به همراه دکتربقائی «حزب زحمتکشان ملّت ایران» راتشکیل دادند.این حزب ازنظرتشکیلاتی وتئوریک،بزرگترین وسازمان یافته ترین حزب سیاسی ایران درمقابله با حزب توده بودوازاین رو،کینه ونفرت رهبران حزب توده رابرانگیخت.حدود  100 روزنامه ونشریۀ وابسته به حزب توده،ونیزرادیومسکوو«رادیوپیک ایران»،زرّادخانۀ عظیم حزب توده علیه دکتربقائی وخلیل ملکی بود.

*سعیدی سیرجانی دربارۀ دکترمظفّربقائی: «باآشنایی چهل ساله و قریب سی سال دوستی مداوم و مصاحبتِ دستِ کم هفته ای یک بار،به من این حق را می دهد که دکتربقائی را از اخلاقی ترین رجال سیاسی روزگارمان بدانم»!

*پدرمظفربقائی ازمبارزان جنبش مشروطیّت وازبنیانگذاران نخستین مدارس نوین  درکرمان بود.

* مادرمظفربقائی ازنخستین زنانی بودکه قبل از«کشف حجاب»توسط رضاشاه(17دی ماه 1314) اقدام به برداشتن حجاب کرده بود.

*دکترمظفربقائی ابعادمختلفی اززندگی سیاسی،فرهنگی ودانشگاهی راتجربه کرده بودوازاین نظر،درمیان رهبران سیاسی و روشنفکران زمان خویش،برجسته وممتازبود.اومدتی درکناراستادابراهیم پورداوود،دکترماهیارنوائی،دکترمحمدجوادمشکور ودکترمحمدمعین  به تدریس ایرانشناسی وتاریخ وفرهنگ ایران باستان  پرداخته بود.

*صادق هدایت ازدوستان نزدیک و ازشیفتگان دکترمظفربقائی بودکه بهنگام سخنرانی های آتشین بقائی،درمجلس حضورمی یافت وبهنگام تحصّن بقائی برایش شیرینی وگُل  می برد!

*وجودنوعی ناسیونالیسم ستیزنده ومهاجم درهدایت وبقائی بر دوستی ورابطۀ آن دو  تأثیرداشت بااین تأکید که ناسیونالیسم مهاجم بقائی بیشتر،سیاسی ومتوجۀ انگلیسی ها بودولی ناسیونالیسم هدایت-اساساً-فرهنگی بود ورنگی ضداسلامی وضدعربی داشت.

*بقائی خطاب به دکترمصدّق:«… درطول مبارزاتی که کرده ام،پاداش های بزرگی گرفته ام ودراثرتوجهء مردم به افتخارات زیادی نائل شده ام،ولی ازنظرشخصی واحساس خصوصی،بزرگ ترین افتخاری که نصیب من شد،این بودکه درهنگام استیضاح من ازدولت ساعد،مرحوم صادق هدایت،سه دفعه برای شنیدن استیضاحِ من درجلسهء مجلس حاضرشد.معنای این جمله را کسانی درک می کنند که افتخارشناسائی مرحوم هدایت را داشتند».

*دکتربقائی نیز-مانندعموم رهبران برجستۀ  جنبش ملّی شدن صنعت نفت-دارای ضعف ها یااشتباهاتی بود،امّاآن اشتباهات،امروزه باید«چراغ»ی برای رسیدن ما به آزادی باشدنه «چماق»ی برای حذف و سرکوب دگراندیشان!

*دکترمظفّربقائی:«اگرجوانان این مملکت درمقامی قراربگیرندکه بتوانندحرف های طرفین دعوا رابشنوند،من یقین دارم بهترازجوانانِ هرمملکت دیگری  قضاوت خواهندکرد».

برای دریافت این نوشتار در  وُرد لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای دریافت این نوشتار در   پی دی اف لطفاً اینجا کلیک کنید.

فرستادن این مطلب برای دیگران