Print This Post Print This Post
تازه‌ها


بیداری ها و بیقراری ها(5)،علی میرفطروس

 

مأموران معذور!

20بهمن1392=9فوریهء 2014

برای مطالعهء آرشیو روزنامهء اطلاعات،دیروز(5شنبه)به کتابخانهء انجمن زرتشتیان(درپاریس)رفتم.دکتر آبتین ساسانفر(بنیانگذاراین انجمن)بانگرانی می گفت:

-آقا ظاهراً برخی ازکتاب ها و مقالات شما  بدجوری«سربازان گمنامِ امام زمان» را  آشفته کرده است…

جاسوس-2

پرسیدم:چطورمگه؟!

گفت:برای اینکه هر از گاهی این«سربازان»کوشش می کنندتا برای تان«زندگینامهء تازه»ای جعل کنند!…

باخنده گفتم:نگران نباشیددکتر!،مامسلّح به اللهُ اکبریم!!!

دکترساسانفر-که بی تفاوتی مرا دید-گفت:

-ازشوخی گذشته،فردی بنام«فرامرز دادرس»(که مدّعی است«کارشناس اطلاعاتی و افسرپیشین گاردشاهنشاهی و عضوِنهضت مقاومت دکترشاهپوربختیاربوده»!!! و با این گذشتهء خطرناک-طبق اسنادِمنتشرشده –آزادانه به ایران رفت و آمدمی کند!،زیرِنام«دکترغلامعلی بیگدلی»(دکتر در حقوق از دانشگاه تولوزِ فرانسه)!!!علیه شمادر سایت«ویکی پدیا»و سایت های دیگر قلمفرسائی کرده است.من که بیش از40سال دراینجازندگی می کنم و تحصیلات عالیه و دکترای حقوق را دردانشگاه های فرانسه تمام کرده ام،می دانم که غلامعلی بیگدلی-سال ها پیش-به ایران رفته و درهمانجا فوت کرده است،به همین حهت،وقتی آقای هومرآبراهامیان این«افسراطلاعاتی» و آن«دکتردرحقوق ازدانشگاه تولوزفرانسه»!!را به یک گفتگوی رو در رویِ تلویزیونی دعوت کرد،نه ازآن مرحومِ مغفور(دکتربیگدلی) و نه ازاین«مأمورمعذور»(فرامرزِدادرس)صدائی درنیامد!…دکترساسانفر سپس پروندهء پُربرگی آوردو گفت:بفرمائید!این هم پاسپورتِ آقای دادرس درسفربه ایران و ممهوربه مُهرِ وزارت امورخارجهء جمهوری اسلامی! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترساسانفر،ضمن اشارهء دوباره به نام«فرامرزدادرس»گفت:

-این فرد،«مردِهزارچهره است»که بخاطرتخصّص اش درکامپیوتر و خرابکاری،در لوای«فرهنگ ایران»!!!می خواست که درانجمنِ ما نفوذکندولی باهوشیاری آقای هومرآبراهامیان و دیگرِدوستان،نقشه اش برآب شد و ازانجمن زرتشتی ها اخراج گردید.

 

 

 

 

 

 

 

فرامرز دادرس،کارشناس اطلاعاتی

گفتم:مهم نیست دکتر!بگذاریداین«موجودات»مأموریّتِ«سیاسی-عبادی»شان را انجام دهند!،..ازاین گذشته،شنیده ام که رژیم اسلامی با ایجاد«ارتش سایبری» و راه اندازی 4هزارسایت و وبلاگ( با بودجهء هزار و پانصدمیلیارد تومانی)علیه دگراندیشان و مخالفان،دروغپردازی می کندظاهراً«ویکی پدیا»کشکولی است ازاطلاعات دروغ و نادرست،و مَیدانی است برای تُرکتازی عوامل رژیم اسلامی.یکی ازهمین«مأموران معذور»فردی به نام هوتن دولتی(= آذربرزین) است که با حدود500بار دستکاری درزندگینامه و کارنامهء سیاسی من در سایت«ویکی پدیا»(wikipedia)،ظاهراً درخدمت وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی است.

هوتن دولتی

دکترساسانفر،بااندوه،می گوید:

-ازاین«مأموران معذور»هرکاری ساخته است.وقتی استادانی ماننددکتراحسان یارشاطر،استادشحاع الدین شفا،سعیدی سیرجانی،شما ودیگران…«عوامل دولت صیهونیستِ اسرائیل» نامیده می شوید،عذرِ آدمی مثل من خواسته است!… تمام رسولان راستینِ تاریخ  سنگسارشده اند،از زرتشت و عیسی بگیریدتا حلاّج و شیخ شهاب الدین سُهروردی و…

لینک های مرتبط:

   ملینامرکوری وشیرین عبادی

       فردا،خیلی دیراست!،علی میرفطروس

 رفراندوم روحانی و رفراندوم ایرانی!

در حمايت از برگزاری رفراندوم:ظرافت ها و ظرفيـّت های يک طرح،علی میرفطروس

*

دراشکِ ناتوانیِ خود…

26تیرماه1395=16ژوئیهء2016

من سیستانی ها وبلوچ ها را به شرافت و شجاعت و جوانمردی  می شناسم.مردمی که ازدوران داستانی(اسطوره ای) وباستانی تاریخ ایران تابه امروز،مرزبانان غیور و صبوراین آب وخاک بوده اند.دردههء1350 من بابرخی ازسران و«سرداران»این نواحی آشنا بودم و حضور یک دبیربلوچستانی (باچهره ای سوخته و زییا)در دبیرستان های شهرِما(لنگرود) ورفت وآمدهای دائمی او به کتابفروشی پدرم،به این آشنائی و شناخت  غنای بیشتری داد.

سیستان(سجستان) ازقدیم ترین ایام   پایگاه زبان فارسی وفرهنگ  ایران بودو-درواقع-سخن یعقوب لیث صفّاری درسرزنش ازستایش او به زبان عربی واینکه: «شعری که من اندر نیابم،چرا می باید گفت»،رخصتی برای سرودن و رواج شعربه زبان فارسی شد،ازاین رو،ما به سیستانی ها بسیارمدیونیم.

درزمان جانشینان یعقوب نیزسیستان پایگاهی برای ترویج زبان وادب فارسی بودبطوری که دوران حکومت ابوجعفرصفّاری(در اواسط قرن 10میلادی)دوران شکوفائی ورونق فکروفلسفه وعلم وصنعت و شعروادبیّات بودوازاین رو،برخی ازپژوهشگران(مانندجوئل کرَمر)دوران وی را «طلیعهء رنسانس ایرانی-اسلامی»نامیده اند.

مؤلف«احیاء الملوک»(تاریخ سیستان تاعصرصفوی) دربارهء تولیدات ومحصولات غذائی سیستان درزمان شاه عبّاس صفوی( درقرن 16میلادی)یادآوری می کندکه این تولیدات آنچنان بود که «8هزارخروار(حدود2میلیون 500هزارکیلو)غلّهء سیستان توسط شاه عباس  خریداری شد»…

ویا:

«یکی از امرای هند با10هزارشتربار،به سیستان آمدند و جمیعِ اهل قافله،مهمان حاکم سیستان شدند!»…

اگرساربانان ونگهبانان هرشتر را فقط دونفربدانیم،تعدادافراد این  قافلهء طولانی به 20هزارنفرمی رسد.این رقم نشان می دهدکه سیستان درآن زمان ازنظرشهری  وتوسعهء کشاورزی دارای چنان موقعیّتی بودکه می توانست میزبان 20هزارنفرباشد!

    امّا…امروز، مقامات مسئول دراستان سیستان و بلوچستان گزارش داده اند:«400روستای سیستان درزیرطوفان شن مدفون شده اند…در 2 روز اخیر وضعیت هوای سیستان به نقطه بحرانی رسید و 400 روستا را دفن و راه های بسیاری را مسدود و بیش از 3500 نفر را راهی بیمارستان ها کرده است».

بانگاه به عکس های این گزارش بقول شاملو:

دراشکِ ناتوانیِ خود،ساغری زدم

 

سیستان 1

سیستان 2

سیستان 3

 

 

 

 

 

 

 

 

***

سخن ملک الشعرای بهار وحکایت ما

14خرداد1395=3ژوئن2016

ملک الشعرای بهاردرآستانهء اضمحلال کامل ایران- دراواخردوران قاجار-می گفت:

وزرا باز نهادند زکف   کارِ وطن

وکلا مُهر نهادند به کام و به دَهَن

علما را شبهه نمودند و فتادند به ظنّ

چیره شدکشور ایران را انبوهِ فِتَن

ای وطن‌خواهان! زنهار، وطن در خطر است

حالا حکایت ملّت ما با این«اُپوزیسیون»است…بقول دوستم،حسن اعتمادی:

-«بایدعلیه رهبران سیاسی ومُدعیان حقوق بشردرخارج ازکشور،اعتراض واعتصاب غذاکرد!».

               

فرستادن این مطلب برای دیگران