Print This Post Print This Post
تازه‌ها


بیداری ها بیقراری ها(15)،علی میرفطروس

اشاره:

 «بیداری ها و بیقراری ها»نوشته هائی است«خطی به دلتنگی» که می خواست نوعی«یادداشت های روزانه» باشد،دریغا که-گاه-از«خواستن»تا«توانستن»،فاصله  بسیاراست.

درسالهای مهاجرت نامه های فراوانی به دوستانم نوشته ام که متضمن بسیاری ازدیده هاو دیدگاه های نگارنده است.دریغا که بسیاری ازآنها در دسترسم نیست هرچندرونوشتِ موجود برخی ازآن نامه ها میتواندبه غنای این یادداشت ها  بیفزاید.

«بیداری هاوبیقراری ها»تأمّلات کوتاه وگذرائی است برپاره ای ازمسائل فرهنگی،تاریخی و سیاسی:دغدغه هاودریغ هائی درشبانه های غربت و تبعیدکه بخاطرخصلت خصوصی خود،گاه،روشن و رام و آرام؛ وگاه،آمیخته به گلایه و آزردگی و انتقاداست،شایدسخنِ«تبعیدیِ یمگان»-بعدازهزارسال-اینک سرشت وسرنوشت مارا  رقم می زنَد.

 این یادداشت های پراکنده،حاصل پراکندگی های جان و شوریدگی های ذهن و زبان است،«حسبِ حالی» درگذارِزمان که باتصرّفی درشعرحافظ می توان گفت:

حسبِ ‌حالی بنوشتیم وُ شد ایّامی چند

محرمی کو؟که فرستم به تو پیغامی چند

*** 

 رفراندوم روحانی و رفراندوم ایرانی!

*اگرآقای روحانی-واقعاً-معتقدبه «حقوق شهروندی»است،یکبار و برای همیشه ازمردم بپرسدآیاکُلیّتِِ نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند؟یانه؟».

5دی ماه1395=25دسامبر2016

باپیروزی ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظرمی رسدکه استراتژیست های آمریکائی درتدارک  نقشه های تازه ای برای منطقهء خاورمیانه  هستند،طرح ها و برنامه هائی که چه بسا میهن ما را باخطرهای بزرگی روبروسازد؛همنوائی دولت انگلیس با دولت های عرب منطقه در«شورای همکاری خلیج فارس»،تداوم شعارهای تند و تیز علیه آمریکا و اسرائیل و اعلام برخی سران سپاه از«احتمال درگیری  نظامی با آمریکا»،دخالت نظامی رژیم درعراق و سوریه و یمن و لبنان و استفادهء دولت روسیه ازپایگاه های نظامی ایران زمینه های طرح و تدوین این استراتژی تازه علیه ایران می باشند.

ازطرف دیگر،غارت های گسترده و چپاول های حیرت انگیزِمالیِ مسئولان رژیم-بی اعتنائی به حقوق اولیّهء اقوام و ادیان ایرانی-گسیختگی های گستردهء عاطفی،اخلاقی و خانوادگی-بربادرفتنِ امرِقضا و دادگستری-آلودگیِ کُشندهء هوای تهران،سنندج،بوشهر،اهواز،آبادان،اصفهان و دیگرشهرهای بزرگ ایران،فقر هولناک و بیکاری های گسترده و حضور بیش از 10میلیون نفردرحاشیهء شهرِتهران بزرگ،و…درواقع،بشکه های باروتی هستندکه انفجارشان،میهن و مردم مارا باخسارت های جبران ناپذیری  روبروخواهدکرد.

درچنین شرایطی است که آقای رفسنجانی از«ضرورت بازنگری در برخی سیاست های کلی نظام»یادمی کند.حجت الاسلام حسن روحانی نیزکه قبلاً ازتمایل خودبرای«سئوآل ازمردم[رفراندم]برپایهء یکی ازاصول قانون اساسی»سخن گفته بود،اینک طرح«منشورشهروندی»را به میدان کشیده است،منشوری که پس از3سال تأخیر،بخاطرموانع ساختاری نظام و فقدان پُشتوانهء اجرائی و قانونی،اینک بیشتر برای گرم کردن تنورِانتخابات آیندهء ریاست جمهوری می تواندباشد.

%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-3

حجت الاسلام حسن روحانی(بعنوان یک حقوقدان)بخوبی می داندکه رفراندومِ الغای نظام پادشاهی و استقرارجمهوری اسلامی 2ماه بعدازماجرای22بهمن،در فضائی ازشور و احساسات و به دوراز هرگونه آگاهی،عقلانیّت و شفّافیّت سیاسی صورت گرفته بود و باهیچیک ازمبانی یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک همخوانی نداشت،بنابراین،چیزی بنام جمهوری اسلامی-ازآغاز-فاقدِوجاهتِ قانونی یامشروعیّت حقوقی بود و لذا،«منشورحقوق شهروندیِ»برآمده ازآن نیزنمی توانددارای مشروعیّت ملّی و حقوقی باشد.اگرآقای روحانی-واقعاً-معتقدبه «حقوق شهروندی»است،باتوجه به جایگاهش درصیانت ازحقوق ملّت-یکبار و برای همیشه  ازمردم بپرسد:«آیاکُلیّتِِ نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند؟یانه؟».

%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%9f%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%9f

برگهء رفراندوم جمهوری اسلامی در 12 فروردین سال 58

اصلاح طلبان واقعی،دانشجویان،زنان،روشنفکران و رهبران ملّی (در داخل) و شخصیّت های آزادیخواه و نمایندگان حقوق بشری (درخارج)خصوصاًخانم شیرین عبادی(که بعنوان برندهء جایزهء صلح نوبل،درجایگاهِ بین المللی دارای صدائی رسا و قابل اعتنا هستند)دریک همبستگی و همآوازی ملّی،بایدمسئلهء کلیدیِ برگزاری رفراندومِ آزادبرای گذارِ آرام و مسالمت آمیزِ سیاسی ازاین بن بست تاریخی را در دستورِ روزِ مبارزات خویش قراردهند.روشن است که این رفراندوم نه توسط جمهوری اسلامی بلکه زیرنظرسازمان های ملّی و محافل بین المللی انجام خواهدشد.

                                                               ***

در سی و هشتمین سالگردِ انقلاب اسلامی-بارِدیگر-شعر«رنه کاستیلو»(شاعرِ گواتمالائی)را خطاب به«روشنفكران ابتَرِكشور»زمزمه می کنم:

-روزی خواهد آمد كه ساده‌ترين مردم ميهن من
روشنفكران ابتَرِكشور را استنطاق خواهند كرد
و خواهند پرسيد:
روزی كه ملّت
   به مانند يک بخاری كوچک و تنها 
                                  فرو می مُرد
                                        به چه كاری مشغول بوديد؟

درهمین باره:

در حمايت از برگزاری رفراندوم:ظرافت ها و ظرفيـّت های يک طرح،علی میرفطروس

8 دی ماه 1383= 28 دسامبر 2004

جنبش رفراندوم، «ارکستر بزرگ ملّی» است!

نشريهء نيمروز، شماره ۸۲۴، 7اسفند ۱۳۸۳

ملینامرکوری وشیرین عبادی
حسن روحانی وتقاضای انجام رفراندوم
فرستادن این مطلب برای دیگران