شعرایـران

مـثنوی « مـردِ شـب »

با « حلاّج »

عـبور

با بالهائی از پرِ پرواز

پيوند

هجرانی

بر صخره هاى ساكت «ليلا كوه»

از: شعرهاى شمالى

غزل شبانه

حماسـهء بابک

آخرين شعر،علی میرفطروس