شعرآخرین شعر،علی میرفطروس

ایران باستان،شاهنامه و هویّت ایرانی(2)،استادمرتضی ثاقب فر

نامه های اکبررادی:حدیثِ نفس درآئینهء وجود

مـثنوی « مـردِ شـب »

با « حلاّج »

عـبور

با بالهائی از پرِ پرواز

پيوند

هجرانی

بر صخره هاى ساكت «ليلا كوه»

از: شعرهاى شمالى

غزل شبانه

حماسـهء بابک